HANDLEDNING

Att möta och arbeta med hjälpsökande människor som har varit med om svåra livspåfrestningar rymmer skratt, längtan, hopp och gemenskap. Men i det dagliga arbetet finns också utmaningar. Utmaningarna kan bestå av komplicerade fall och situationer, ovanliga problem eller personliga reaktioner som kommer i vägen för arbetet. Handledning handlar om att hjälpa individen och arbetsgruppen att ta ett steg tillbaka och iaktta vad som händer i detta samspel.

Jag handleder både individer och arbetsgrupper som arbetar dagligen med barn, unga och vuxna där kunskap om traumatisering och bemötande är viktigt. Målgrupper för handledningsuppdrag kan exempelvis vara familjehem, personal inom socialtjänsten, skolpersonal och rektorer, boendepersonal, personal inom integrationsenheter, god man samt chefer inom olika verksamheter där traumakunskap och bemötande är centrala delar i arbetet.  Handledningsuppdrag kan ske regelbundet eller vara mer av konsultativ art vid enstaka tillfällen. Kontakta mig gärna för konsultering utifrån handledningsbehov så berättar jag mer.